വീട്ടുവൈദ്യം ചൊറിച്ചില്‍ മാറാന്‍

ചർമത്തിലെ ചൊറിച്ചിൽ, ചർമത്തിലെ ചൊറിച്ചിൽ പലപ്പോഴും ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിലെ അലർജിയും മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ചർമ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

പ്രാണികൾ കടിക്കുന്നത്, സൂര്യപ്രകാശമോ, വരണ്ട ചർമം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ. ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അലർജി തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനുപിന്നിൽ. ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധ മൂലവും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. മൃദുലമായ ചർമത്തിൽ ആണ് ഇത്തരം ചൊറിച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടികൂടുന്നത്.

ചിലരിൽ ഫംഗസ് അണുബാധ കൊണ്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ പലപ്പോഴും നല്ലത് നാടൻ പ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

ചില രോഗങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ ഇത് പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായി മാറുന്നത്. ചൊറിച്ചിൽ സാധാരണയിൽ നിന്നും അധികം കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് പലവിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.