കണ്ണിലും ചെവിയിലും പ്രാണിയും മറ്റു കീഴടങ്ങലോ എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ആയ കാര്യങ്ങൾ

കുട്ടികളിൽ ചെവി-മൂക്ക്-തൊണ്ട ഇതിൽ വരുന്ന ഫോറിൻ ബോഡി. നമ്മൾ അതിൽ പ്രാഥമികമായി എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഏതാണ് എമർജൻസി? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നമ്മെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും…

നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എടുത്തു കഴിക്കുക. തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുക, ചെവിയിൽ എടുത്ത് ഇടുക, മൂക്കിൽ എടുത്ത് ഇടുക. ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളിലെ സാധാരണ ഒരു വയസ്സിനും അഞ്ചു വയസ്സിനും ഇടയിൽ വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ പലപ്പോഴും പേടിച്ച് എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും.

ഇതിനു നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലെ മാറ്റം. ഒന്ന് നമുക്ക് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പോകുന്നത് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ചെവി, തൊണ്ട, മൂക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിലെ നമുക്ക് ആദ്യം അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വല്ല കോയിൻസ്, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

നമ്മുടെ അന്നനാളം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വസനപ്രക്രിയ കുറച്ചുസമയം നിലച്ചു പോയാൽ തന്നെ ജീവഹാനി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാധാരണ അന്നനാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് തടയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിനു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും?