കിഡ്നി രോഗത്തിന് സാധ്യതകൾ ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട്. കിഡ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ശരീരത്തിലെ രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിന് പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന താണ് വൃക്കകൾ അഥവാ കിഡ്നികൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും വൃക്കരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്.

രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും രോഗം ഗുരുതരമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവും ആണ് രോഗത്തെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാകുന്നത്. എന്നാൽ കിഡ്നി നമ്മളോട് പിണങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം. അമിത വിയർപ്പാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. മാത്രമല്ല സന്ധികളിലെ അതികഠിനമായ വേദനയും.

കിഡ്നി പ്രശ്നത്തിൽ ആണ് എന്നതിന് സൂചനയാണ് ഇവ രണ്ടും. മൂത്രസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട്, രക്തം കലർന്ന മൂത്രം, മൂത്രത്തിന് നിറവ്യത്യാസം, അർധരാത്രിയിലെ മൂത്രശങ്ക, ഇടക്കിടക്കുള്ള മൂത്രശങ്ക ഇവയെല്ലാം പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കം ആണ്. ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ. ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും കിഡ്നി തകരാറിലാണ് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

രക്തത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതും. അമിതക്ഷീണം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഷീണം വരുന്നത് പ്രശ്നമാണ്.