സോറിയാസിസ് വരാതിരിക്കുവാനും വന്നാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും മാറാനും

സോറിയാസിസ് കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും. ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാല രോഗമാണ് ഈ സോറിയാസിസ്. വളരെ വ്യാപകമായി കാണുന്ന ചർമ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. തലയിലും മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും കട്ടിയുള്ള ശൽക്കങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് രോഗത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷണം.

തൊലിയുടെ സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യവും മൃദുത്വവും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത് ഇടയാക്കും. അഞ്ചുമുതൽ 10 ശതമാനം രോഗികളിലും സോറിയാസിസ് നോട് അനുബന്ധമായി സന്ധിവാതവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആയുർവേദം, ഏകം, സിദ്ധം മം എന്നീ പേരുകളിലാണ് സോറിയാസിസിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കാരണങ്ങൾ ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ എങ്കിലും ഈ രോഗമുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ,

മനസംഘർഷം, ജീവിതരീതിയിലെ അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ, ഇവയൊക്കെ സോറിയാസിസിന് ഇടയാക്കാറുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായി സോറിയാസിസ് മറ്റ് ചർമരോഗങ്ങൾ ആസ്ത്മ തുടങ്ങി ഉള്ളവർക്കും സോറിയാസിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.