ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ കിഡ്‌നിസ്റ്റോൺ വരില്ല: വീഡിയോ കാണാം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂത്രക്കല്ല് എന്ന രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള അതിന്റെ കാരണങ്ങളും അതിന്റെ ചികിത്സ രീതികളുമാണ്. പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂത്രക്കല്ല് അഥവാ യൂറിനറി സ്റ്റോൺസ്. കാലം പുരോഗമിക്കും തോറും അതിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിന്നിടയ്ക്ക് മൂത്രക്കല്ല് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം 5 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെയാണ്.
പലതരം ചികിത്സാ രീതികളും ഇന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗിയുടെ അജ്ഞത മൂലമോ അതല്ലെങ്കിൽ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇരിക്ക് പ്പെടുന്നത് മൂലമോ അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ…

മൂത്രക്കല്ല് രോഗം കൊണ്ട് വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം നശിക്കുകയും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ്. കാരണം ഒരുതരത്തിലും കല്ലേ കിഡ്നിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

ശരീരത്തിലെ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പുറം തള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് കിഡ്നിയുടെ ധർമ്മം. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ലവണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് മൂത്രമായി പുറത്തുവിടുന്നു. ഈ ലവണങ്ങളുടെ ആധിക്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഈ ലവണങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഐസ് ചെയ്യുകയും അതല്ലെങ്കിൽ പരലുകൾ ആവുകയും അവ തമ്മിൽ യോജിച്ച ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തരികൾ ക്രമേണ വലുതായി കല്ല് ആയി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.