കഴുത്തു തുളച്ചു പുറത്തെത്തിയ സ്നേക്ക് ഈലുമായി പറക്കുന്ന കൊക്ക്: വീഡിയോ കാണാം

വളരെയധികം വിചിത്രമായൊരു വീഡിയോയാണിത് ഇത് കഴുത്തു തുളച്ചു പുറത്തെത്തിയ സ്നേക്ക് ഈലുമായി പറക്കുന്ന കൊക്ക് ആയി പറക്കുന്ന കൊക്ക് ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. സ്നേക്ക് ഈലുമായി അവൾ ഭക്ഷണമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവ കൊക്കിനെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിയെ ഭക്ഷണം ആക്കുക മരിക്കാൻ ആണ് സാധ്യത. ഭക്ഷണം ആക്കിയതിനു ശേഷം യുവ വയറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവി മണ്ണിനടിയിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ പല്ലുകളും മുഖവും കൂർത്ത ആയിരിക്കും ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഭക്ഷണം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പുറത്തുവരും. താഴ്ന്ന വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മുഴുവനായും കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക

This is a very strange video and it’s a love-filled beak that’s going to be a love today. Once she has eaten loves, they make holes in the body parts of the beak and try to get out.

It is possible that this kind of creature will die by feeding. After food is made, the young stomach or body makes holes and tries to get out. The creature lives on holes underground, and hence the teeth and face swallow sharp, and once they are fed, they will make holes and come out. View full video below