വീട്ടിലെ നായയെ ഭക്ഷണമാക്കി പുള്ളി, ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്: വീഡിയോ കാണാം

സങ്കടത്തോടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുക വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന തായേ ഒരു പുലി വന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുക. കിടക്കുന്ന നായയെ ഒരു പുലി വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടിലുള്ളത് പുറത്തുനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ നായെ കാണാനില്ല. പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നായയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന്. സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

We can watch this video with sadness and you can see the footage of a leopard carrying a homegrown tiger. A tiger is taking the dog away.

The dog was missing from the house when he heard the noise. Then they realized that the dog was taken away. These are the pictures captured on The Watchtower and you can see the video below.