വെള്ളം കുടിക്കാൻ എത്തിയ കടുവയെ ആക്രമിച്ച് ച്ച ഭീകരനായി മുതല, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്: വീഡിയോ കാണാം

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തടാകത്തിൽ എത്തിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ ആക്രമിക്കുന്ന മുതല. വളരെയധികം ധാതു കൂടി പുഴയുടെ തീരത്ത് വന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പുലിക്ക് ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് മുതലാ വന്ന് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്നത്. കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു ഉടൻതന്നെ മുതല പുലിയുമായി വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മുതല പുലിയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോവുകയും ഇത് കണ്ടു പുലിയെ കൂടെ വന്നു പുലി അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താഴെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

A crocodile attacking a leopard who came to the lake to drink water. This happens when the water that comes from the banks of the river with a lot of mineral is drinking. The leopard can’t do anything and the capitalist comes and catches the leopard’s neck. The crocodile is immediately caught by the neck and is moving underwater with the tiger.

The crocodile goes underwater with a tiger and sees this and comes with the tiger and stands on the other side. You can see the full video below and record your comments in the comment box below.