ഓടുന്നതിനിടയിൽ അറിയാതെ വിഷപ്പാമ്പിനെ ചവിട്ടി

കുഞ്ഞു ഓടുന്നതിനിടയിൽ അറിയാതെ വിഷപ്പാമ്പിനെ ചവിട്ടി പാമ്പു കൊത്താൻ ഒരുങ്ങി. ഒരു പിഞ്ചു നിന്ന് ഇന്ന് ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പാമ്പിനെ അറിയാതെ ചവിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പാമ്പ് കുഞ്ഞിനെ കൊത്താൻ ആയിരിക്കുകയാണ്. തെക്കൻ താഴെ ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയായ ടിയാന് സഹോദരിയോടൊപ്പം നടപ്പാതയിലൂടെ ഓടുകയായിരുന്നു. ഓടുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ അതെ പാമ്പിന് ചവിട്ടുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയാനയും ടിയാനയുടെ യുടെ സഹോദരിയും ഒപ്പം ഓട്ടമത്സരത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഇവരോടുള്ള വീഡിയോ അമ്മ എടുക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് പാമ്പ് ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

The baby was running, and he unwittingly trampled the poisonous snake and set out to kill it. A snake is kicking a snake while running from a pinch today and the snake is already killing the baby. It happens down south, and it’s running down the pavement with five-year-old Tian’s sister. The snake was kicking unwittingly while running.

Kuttiana and Tiana’s sister were in the race. The snake was passing through the road when she was taking a video of her. You can watch the video below.