ജനുവരി മുതൽ വീണ്ടും സൗജന്യ കിറ്റുകൾ.ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ എന്തെല്ലാം ലഭിക്കും

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബിഗ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് അതിജീവന കിറ്റുകൾ നിലവിൽ അതിജീവന കിറ്റുകളുടെ വിതരണം വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതൽക്കൂട്ടായി തുമീ പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗജന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം തുടങ്ങിയവ തന്നെയാണ് വരുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽകണ്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യം അത് കിറ്റ് രൂപയാണ് ആളുടെ കൈകളിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിച്ചേരാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നു.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.