ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ്പ ലഭിക്കില്ല.! ഇതാണ് കാരണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു informative aaya വീഡിയോ ലേക്ക് സ്വാഗതം. പൂർണമായും ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തവർക്ക് പുതുതായി വായ്പകൾ എടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് കമൻറ് ബോക്സിലൂടെ നിരവധി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്.

വായ്പ ബാങ്കുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വായ്പ്പ ലഭിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഉള്ള വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള വരും എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

വായ്പകൾ എടുത്ത് വരും വായ്പകൾ എടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നവരും ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വില്ലൻ എന്നത് സിബിൽ സ്കോർ ആണ് എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു ബാങ്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ ലോൺ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

എന്നത് ഒരു ലഭിക്കാനായി. എത്ര സിബിൽ സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോണുകൾ എടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഫിസിക്കൽ സ്കോർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ബാങ്കുകൾ പോലുള്ള ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാം വായ്പ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം സാധാരണയായി അപേക്ഷകൻ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾ ലഭിക്കില്ല വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി അളക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഇന്ത്യ അഥവാ സിബിൾ