വായ്പ്പകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കില്ല.!! നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?എല്ലാവരും പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാങ്ക് വായ്പകൾ എടുത്തവർക്ക് പുതുതായി വായ്പകൾ എടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ്. കമൻറ് ബോക്സിലൂടെ നിരവധി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് വായ്പ്പകളുടെ ബാങ്കുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ഉള്ള വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള വരും വായ്പ എടുക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

അവർ എടുത്ത് വരും വായ്പകൾ എടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നവരും ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വില്ലൻ അത് പോണത് എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു ബാങ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ ഉം ലോൺ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നത് ഒരു ലോൺ ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് എത്ര സിബിൽ സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോണുകൾ എടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.