ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! ജനുവരിയിൽ പുതിയ നിയമം വരുന്നു..!

എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ഇൻഫർമേറ്ററി വീഡിയോ ലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ക്രിസ്റ്റോ എല്ലാവരും ഈയൊരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കറൻറ് ta-1021 ജനുവരി മാസം മുതൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരികയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉള്ളി വീഡിയോയുടെ പരിശോധിക്കുക ഒരു വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ തീർച്ചയായും ലൈക് ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് മറക്കരുത് .

ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർബാങ്ക് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബാങ്കിംഗ് തട്ടിപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് ചെക്കുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് പേസ്റ്റ് എന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഇത് പ്രകാരം അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള പെയ്മെൻറ് കൾക്ക് അവയുടെ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടും ശരിയാണോ എന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോസിറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ പെയ്മെൻറ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ 2021 ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് പോസിറ്റീവ് സിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കുക വലിയ തുക യിലുള്ള ട്രക്കുകളുടെ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയമാണ് പോസിറ്റീവ് പേസ്റ്റ് സിസ്റ്റം.

ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആള് പിൻവലിക്കുന്ന ബാങ്കിലേക്ക് എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ലെ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ അതായത് തീയതി നടക്കുന്ന ആളുടെ പേര് തുക തുടങ്ങിയവ അയക്കുന്നു തുക 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബാധകമാകും.