ഡിസംബറിൽ ഇവർക്ക് സമ്മാൻ നിധി ലഭിക്കില്ല..!! പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! പിന്നീടുള്ള തുകയും തടസപ്പെടു

നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇൻഫോർമേഷൻ വായ പുതിയ ഒരു videoലേക്ക് സ്വാഗതം. covid പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക യുണ്ടായി. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യുടെ ഏഴാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയി തുടങ്ങുകയാണ്. കഴിഞ്ഞതവണത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പല ആളുകളും തന്നെ കമ്മിറ്റിലൂടെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതും ഒരു റേഷൻ കാർഡിൽ രണ്ട് അപേക്ഷകൾ കൃഷിഭവനുകളിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ള വ്യാപകമായ വിമർശനവും.

അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് കിസാൻ സമ്മാന നിധി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഈ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അതിനു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്യുക.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.