സ്വന്തമായി വാഹനം ഉണ്ടോ. പുതിയ നിയമം വന്നു. അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ.എല്ലാവർക്കും ബാധകം.

മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്ററി videoലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സ്വന്തമായി വാഹനം ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

പുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഗതാഗത മേഖലയിലെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹെൽമറ്റ് വെക്കണം രണ്ട് രണ്ടുപേരും ഹെൽമറ്റ് വരണം മാത്രമല്ല ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ബി എസ് മുദ്ര ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന.

മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നത് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രണ്ടു കൈകൊണ്ടു പിടിക്കുവാനായി ഗ്രാം റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളയം രണ്ടു സൈഡിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കർശന നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണിത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടുതൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ഗസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കണം പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പുറകിലിരിക്കുന്ന