സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുക 3 സൗജന്യ കിറ്റുകൾ: ഏതൊക്കെയാണവ..!!

സന്തോഷകരമായ ഒരു അറിവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഡിസംബർ മാസം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് കിറ്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു കിറ്റും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കിറ്റുകൾ ആണ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു.

സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതുവരെ വിവിധങ്ങളായ കിറ്റുകൾ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് കാലാവധി അവസാനിച്ച തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വരും അതായത് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വിതരണം നടത്തുക.

ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചിലർ ലഭിച്ചുവെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിലെ സത്യാവസ്ഥ കൾ ഏതുതരത്തിലാണ് കിറ്റ് വിതരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ..!!

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.