പുതിയവായ്പാ പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായം തിരിച്ചടക്കേണ്ട 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

വളരെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായമായി അതായത് ഒരു ലോണായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലഭ്യമാവുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്.

അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം കോൾ വ്യാപനത്തിന് ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒരു ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ ഭാഗത്തുനിന്നും പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്.

ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ വ്യവസായ വകുപ്പാണ് ഈയൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്