കൊച്ചിയില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ഷിപ്‌ യാര്‍ഡില്‍ ജോലി അവസരം

ലിമിറ്റഡാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ആയി ഡിവിഷൻ ട്രെയിനിങ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് 20 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ചെയ്യും അതിനു ശേഷമായിരിക്കും വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ.

വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 9 12 2020 മുമ്പ് തന്നെ താല്പര്യം ഉള്ള ആളുകളുടെ തീർച്ചയായും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ട്യൂഷൻ ഫിനാൻസ്.

ഫിനാൻസ് ഒഴിവിലേക്ക് 18 പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് 2 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ എക്സാമിനേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.