പാചക വാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക| കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ പുതിയ പണി

ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻറെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം രൂപയാണ് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ചുദിവസമായി പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

ഇതിൻറെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വിരുദ്ധമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ ആണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

ഇയാള് കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്തത് എന്നാൽ അതുപോലെതന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസരമുണ്ടായിട്ടും സബ്സിഡി എടുത്തുകളഞ്ഞ ഇതിൻറെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻറെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇന്ത്യ സബ്സിഡി അക്കൗണ്ട് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നില്ല.