24 മത്തെ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നു – അവയവങ്ങൾ പൂർണമായും വളർന്നിട്ടില്ല – ഡോക്ടർ പറയുന്നു

ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വളർന്നിട്ടില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നു കൂടുതലായും വീഡിയോ കാണാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും.

ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാൻ മറക്കല്ലേ.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.