ഡിസംബർ 1 മുതൽ ദൈവഅനുഗ്രഹം ഈ നാളുകാർ കുതിച്ചുയരും 100% ഉറപ്പ്