2021 ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും ഇത് കേൾക്കാതെ പോകരുത്