വാഹനമുള്ളവർ കോടതി കയറും ഉടൻ ഇക്കാര്യം ചെയ്യുക പുതിയ അറിയിപ്പ്