മുടി ഷാംപൂ ചെയ്യാൻ പൈസ കളയണ്ട.വീട്ടിൽ തന്ന ഉണ്ടാക്കാം