നീലമരി ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടി കറുപ്പിക്കാം l നെല്ലിക്ക പനിക്കൂർക്ക ഹെയർ ഡൈ