മുഖം വെളുക്കാനും കറുത്ത പാടുകൾ മാറി മുഖം ചെറുപ്പമാകാനും ഉലുവ കൊണ്ടുള്ള ക്രീം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം