2 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ആയി ലഭിക്കും. തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 15 വർഷം. മാസം 2400 രൂപ തിരിച്ചടവ്.