പെണ്ണിന്റെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിനെക്കാള്‍ വലുതല്ലേ മനസ്; ഈ പ്രീവെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് മനസ് കവരുന്നത്..