മുടിക്ക് ഉള്ള് വെക്കാനും . എത്ര വളരാത്ത മുടിയും പെട്ടെന്ന് വളരാനും

https://youtu.be/hoMOuVy5CUE