എത്ര വെളുക്കാത്തവരും വെളുക്കും തീര്‍ച്ച. തൈര് ഇങ്ങനെ തേച്ചാല്‍