എത്ര കറുത്തവരായാലും വെളുക്കും തീർച്ച. ഈ എണ്ണ നിങ്ങൾ തേച്ചാൽ