ഒരു എളുപ്പവഴി. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചുണ്ടിലെ കറുപ്പ് നിറം മാറി ചുണ്ട് ചുവന്നു തുടുക്കാൻ